Vietnam: Tropical Depression 30W 061200Z nr 11.3N 109.2E, moving W at 13 kts (JMA) – 061113 1920Z

Tropical Depression 30W

(Scroll down for Vietnamese) (Di chuyển xuống cho người Việt Nam)

(Image: wunderground.com) 5 Day Forecast (Click image for source)

(Image: wunderground.com) Satellite (Click image for source)

Japan Meteorological agency

TD c

TD
Issued at 13:15 UTC, 6 November 2013

<Analyses at 06/12 UTC>
Scale
Intensity
TD
Center position N11°20′(11.3°)
E109°10′(109.2°)
Direction and speed of movement W 25km/h(13kt)
Central pressure 1006hPa
Maximum wind speed near the center 15m/s(30kt)
Maximum wind gust speed 23m/s(45kt)

VIETNAM

Vietnam political map

(Image: geology.com) Vietnam political map

VIETNAM NATIONAL CENTRE FOR HYDRO-METEOROLOGICAL FORECASTING

G: No Tropical Depression Warning for TD 30W but VNCHMF have issued –

TYPHOON WARNING (G: Super Typhoon Haiyan Cat 5 at time of writing)

TC TRACKS
TYPHOON WARNING

Analysis positions and Intensities

Local time (GMT+7)

Date

Position

Classification

Maximum sustained wind

22 Wednesday, November 06, 2013 8.1 135.3 TY 204 km/hour

Forecast positions and Intensities

Local time (GMT+7)

Date

Position

Classification

Maximum sustained wind

22 Thursday, November 07, 2013 10.2 129.0 TY 213 km/hour
22 Friday, November 08, 2013 12.1 121.5 TY 185 km/hour
Notes for the picture:
Areas of probability wind greater than 6 Beauforts
Areas of probability wind greater than 10 Beauforts
Possible passing areas of TC center
Past positions of TC
Forecast positions of TC
Past positions of TD
Forecast positions of TD
*The next Forecast Track Map will be issued by 05:30 PM Thursday, November 06, 2013

 

Satellite Imagery

Joint Typhoon Warning Center (JTWC)

https://i2.wp.com/www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp3013.gif

(Image: JTWC) TC Warning Graphic (Click image for source)

 

WTPN32 PGTW 060900

MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI//

SUBJ/TROPICAL CYCLONE WARNING//

RMKS/

1. TROPICAL DEPRESSION 30W (THIRTY) WARNING NR 013

02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC

MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY

WARNING POSITION:

060600Z — NEAR 11.6N 110.0E

MOVEMENT PAST SIX HOURS – 265 DEGREES AT 12 KTS

POSITION ACCURATE TO WITHIN 060 NM

POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE

PRESENT WIND DISTRIBUTION:

MAX SUSTAINED WINDS – 025 KT, GUSTS 035 KT

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY

DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER WATER

REPEAT POSIT: 11.6N 110.0E

FORECASTS:

12 HRS, VALID AT:

061800Z — 11.4N 106.6E

MAX SUSTAINED WINDS – 020 KT, GUSTS 030 KT

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND

VECTOR TO 24 HR POSIT: 270 DEG/ 16 KTS

24 HRS, VALID AT:

070600Z — 11.4N 103.3E

MAX SUSTAINED WINDS – 015 KT, GUSTS 025 KT

WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY

DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND

REMARKS:

060900Z POSITION NEAR 11.5N 109.1E.

TROPICAL DEPRESSION 30W (THIRTY), LOCATED APPROXIMATELY 200 NM

EAST-NORTHEAST OF HO CHI MINH CITY, VIETNAM, HAS TRACKED WESTWARD

AT 12 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL

SATELLITE IMAGERY REVEALS A DEVOLVING STRUCTURE AS THE SYSTEM

APPROACHES THE COAST OF VIETNAM. CONVECTION CONTINUES TO SHALLOW AND

BECOMES FURTHER BROKEN ALONG THE OUTER PERIPHERIES OF AN ELONGATING

AND PARTIALLY EXPOSED LOW-LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC). THE

SYSTEM IS EXPECTED TO MAKE LANDFALL IN THE NEXT SEVERAL HOURS AND

FURTHER ERODE DUE TO THE LAND EFFECTS OF VIETNAM AND CAMBODIA,

LEADING TO ITS DISSIPATION BELOW WARNING THRESHOLD IN THE NEXT 12

HOURS. THIS IS THE FINAL WARNING ON THIS SYSTEM BY THE JOINT TYPHOON

WRNCEN PEARL HARBOR HI. THE SYSTEM WILL BE CLOSELY MONITORED FOR

SIGNS OF REGENERATION AS IT TRACKS WEST TOWARDS THE GULF OF

THAILAND. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 060600Z IS 12 FEET.

REFER TO TROPICAL CYCLONE 31W (HAIYAN) WARNINGS (WTPN33 PGTW) FOR

SIX-HOURLY UPDATES.//

NNNN

MARITIME

METAREA11 / HIGH_SEAS_FORECAST_HONG_KONG_CHINA / 1200

WWHK82 VHHH 061200

40:1:31:11:01:00

HONG KONG METEOROLOGICAL SERVICE PROVIDES THE FOLLOWING

WARNING/INFORMATION FOR THE SOUTH CHINA SEA.

WARNINGS

TROPICAL DEPRESSION (TD): NIL.

SYNOPSIS (061200UTC) AND 24-HOUR FORECAST

AT 061200UTC, TD OVER THE SOUTHERN PART OF THE SOUTH CHINA

SEA WITH CENTRAL PRESSURE 1002 HPA AND MAXIMUM WINDS 25 KT

WAS CENTERED WITHIN 90 NM OF 11.2N 108.9E AND IS FORECAST

TO MOVE W AT ABOUT 15 KT FOR THE NEXT 24 HOURS.

FORECAST POSITION AT 071200UTC: DISSIPATED OVER SEAS.

SIGNIFICANT SWELL/HIGH SEAS

SWELL NE 3 M OVER CENTRAL AND SOUTHERN PARTS OF THE SOUTH

CHINA SEA AND THE TAIWAN STRAIT.

THUNDERSTORMS/SEVERE WEATHER

FREQUENT HEAVY SQUALLY (SQ) SHOWERS (SH) AND THUNDERSTORMS

(TS) WITHIN 120 NM FROM CENTRE OF THE TD.

SCATTERED SQ SH AND TS OVER SEAS NEAR THE MALAY PENINSULA.

SEA FOG/REDUCED VISIBILITY

VISIBILITY DOWN TO 500 M IN SQ SH AND TS.

Vietnamese (Translated by Google)

Nhiệt đới suy thoái # 30W 061200Z nr 11.3N 109.2E , di chuyển W tại 13 kts ( JMA ) – 061.113 1920Z

Nhiệt đới suy thoái 30W

( Di chuyển xuống cho người Việt Nam ) ( Move Down for the Việt Nam)

(Ảnh: wunderground.com ) 5 ngày Dự báo ( Click vào hình để xem hình nguồn )

(Ảnh: wunderground.com ) truyền hình vệ tinh ( Click vào hình để xem hình nguồn )
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

TD c
TD
Phát hành vào 13:15 UTC , 06 tháng 11 2013
<Analyses Tại 12/6 UTC>
quy mô –
cường độ –
TD
Vị trí trung tâm N11 ° 20 ‘ ( 11,3 ° )
E109 ° 10 ‘ ( 109,2 ° )
Hướng và tốc độ di chuyển W 25km / h ( 13kt )
1006hPa áp lực trung ương
Tốc độ gió tối đa gần trung tâm 15m / s ( 30kt )
Tốc độ cơn gió tối đa 23m / s ( 45kt )
VIỆT NAM

Việt Nam bản đồ chính trị

(Ảnh: geology.com ) Việt Nam bản đồ chính trị
QUỐC GIA VIỆT NAM TRUNG TÂM THỦY KHÍ TƯỢNG DỰ ĐOÁN

G : Không có khủng hoảng Cảnh báo nhiệt đới cho TD 30W nhưng VNCHMF đã ban hành –

TYPHOON Chú ý ( G : Siêu bão Haiyan Cát 5 tại thời điểm viết bài )
TC TRACKS
TYPHOON CẢNH BÁO

Phân tích vị trí và cường độ

Giờ địa phương (GMT +7)

ngày

Chức vụ

phân loại

Gió duy trì tối đa
22 Thứ Tư 6 Tháng Mười Một, 2013 8.1 135,3 TY 204 km / giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT +7)

ngày

Chức vụ

phân loại

Gió duy trì tối đa
22 Thứ Năm 7 tháng 11, 2013 10,2 129,0 TY 213 km / giờ
22 Thứ Sáu 8 tháng 11, năm 2013 12,1 121,5 TY 185 km / giờ
Ghi chú cho hình ảnh :
Khu vực xác suất gió lớn hơn 6 Beauforts
Khu vực xác suất gió lớn hơn 10 Beauforts
Khu vực có thể đi qua các trung tâm TC
Vị trí trước đây của TC
Vị trí dự báo của TC
Vị trí trước đây của TD
Vị trí dự báo của TD
* Các Bản tin tiếp theo được phát vào 17:30 thứ Năm 6 Tháng Mười Một, 2013

Các hình ảnh vệ tinh
Trung tâm cảnh báo bão chung ( JTWC )

(Ảnh: JTWC ) TC Cảnh báo đồ họa ( Nhấn vào ảnh để nguồn )

WTPN32 PGTW 060.900

MSGID / GENADMIN / PHẦN TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI / /

SUBJ / TROPICAL CYCLONE CẢNH BÁO / /

RMKS /

1 . Nhiệt đới suy thoái 30W ( ba mươi ) Chú ý NR 013

02 cơn bão nhiệt đới hoạt động trong NORTHWESTPAC

MAX SINH Gió DỰA VÀO TRUNG BÌNH MỘT PHÚT

WIND bán kính có hiệu lực VỀ NƯỚC MỞ CHỈ

Chú ý VỊ TRÍ :

060600Z — 11.6N 110.0E NEAR

CHUYỂN QUA SÁU GIỜ – 265 độ tại 12 KTS

Vị trí chính xác để trong vòng 060 NM

VỊ TRÍ DỰA VÀO TRUNG TÂM nằm qua vệ tinh

HIỆN PHÂN PHỐI WIND :

MAX SINH Gió – 025 KT , Cơn 035 KT

WIND bán kính có hiệu lực VỀ NƯỚC MỞ CHỈ

Tiêu tan AS bão nhiệt đới YẾU VỀ NƯỚC

Lặp lại thừa nhận : 11.6N 110.0E

DỰ BÁO :

12 HRS, VALID AT :

061800Z — 11.4N 106.6E

MAX SINH Gió – 020 KT , Cơn 030 KT

WIND bán kính có hiệu lực VỀ NƯỚC MỞ CHỈ

Ăn chơi như bão nhiệt đới YẾU VỀ ĐẤT

VECTOR TO 24 nhân sự thừa nhận : 270 DEG / 16 KTS

24 HRS, VALID AT :

070600Z — 11.4N 103.3E

MAX SINH Gió – 015 KT , Cơn 025 KT

WIND bán kính có hiệu lực VỀ NƯỚC MỞ CHỈ

Ăn chơi như bão nhiệt đới YẾU VỀ ĐẤT

GHI CHÚ :

VỊ TRÍ 060900Z NEAR 109.1E 11.5N .

Nhiệt đới suy thoái 30W ( ba mươi ) , nằm ​​khoảng 200 NM

EAST – ĐÔNG BẮC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , VIỆT NAM , đã theo dõi WESTWARD

AT 12 KNOTS VỀ QUÁ KHỨ sáu giờ. đa phổ ANIMATED

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một cơ cấu phân cấp như hệ thống

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN BIỂN CỦA VIỆT NAM . ĐỐI LƯU tiếp tục là nông cạn và

TRỞ THÀNH tiếp tục chia những vùng ngoại vi bên ngoài của elongating

VÀ MỘT PHẦN tiếp xúc ở mức độ thấp TRUNG TÂM LƯU THÔNG ( LLCC ) . THE

Hệ thống dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào CÁC GIỜ TIẾP THEO MỘT SỐ VÀ

THÊM xói mòn do ảnh hưởng ĐẤT VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA ,

Dẫn đến phân tán của nó DƯỚI ĐÂY Chú ý THRESHOLD trong vòng 12

GIỜ . ĐÂY LÀ cảnh báo cuối cùng trên hệ thống này bởi cơn bão PHẦN

WRNCEN PEARL HARBOR HI . HỆ THỐNG SẼ ĐƯỢC chặt chẽ theo dõi

Dấu hiệu tái sinh AS nó theo dõi TÂY ĐỐI VỚI GULF OF

THÁI LAN . TỐI ĐA YẾU WAVE CAO AT 060600Z là 12 feet .

THAM KHẢO TROPICAL CYCLONE 31W ( Haiyan ) CẢNH BÁO ( WTPN33 PGTW ) CHO

CẬP NHẬT Six – GIỜ . / /

NNNN
HÀNG HẢI
METAREA11 / HIGH_SEAS_FORECAST_HONG_KONG_CHINA / 1200

WWHK82 VHHH 061.200

40:1:31:11:01:00

HONG KONG KHÍ TƯỢNG DỊCH VỤ CUNG CẤP SAU

CẢNH BÁO / THÔNG TIN VỀ BIỂN ĐÔNG .

CẢNH BÁO

Áp thấp nhiệt đới ( TD ) : NIL .

TÓM TẮT ( 061200UTC ) VÀ DỰ BÁO 24 GIỜ

AT 061200UTC , TD trên phần phía nam của Trung Quốc

SEA VỚI TRUNG ÁP 1002 HPA VÀ TỐI ĐA Gió 25 KT

Được tập trung TRONG 90 NM HÀNH 108.9E 11.2N và được dự báo

TO MOVE W khoảng 15 KT CHO TỚI 24 GIỜ .

DỰ BÁO VỊ TRÍ AT 071200UTC : tiêu tan trên biển .

Sưng lên / CAO SEAS YẾU

Sưng lên NE 3 M VỀ miền Trung và Nam CỦA NAM

BIỂN ĐÔNG VÀ eo biển Đài Loan .

Sấm sét / thời tiết khắc nghiệt

THƯỜNG nặng có gió thổi từng cơn (SQ ) Rào ( SH ) và dông

( TS ) TRONG VÒNG 120 NM TỪ TRUNG TÂM CỦA TD .

Rải rác SQ SH và TS trên biển gần bán đảo Mã Lai .

SEA FOG / TẦM NHÌN GIẢM

TẦM NHÌN xuống 500 M TRÊN SQ SH và TS .