South Africa: 15,000 crocodiles escape from Rakwena crocodile farm near Pontdrif, nearby homes evacuated – 240113 1120z

About 15 000 crocodiles escaped from the Rakwena crocodile farm near Pontdrif after the Limpopo River came down in flood on Sunday evening.

(Photo: thenews.com.pk)

Zane Langman, the son-in-law of the crocodile farms owner, said a couple of thousand had been recaptured in the dense bush next to the river, but more than half were still missing, reported Beeld.

They were forced to open the crocodile farm’s gates, out of fear that the force of the water would crush walls.

“There used to be only a few crocodiles in the Limpopo River. Now there are a lot,” said Langman.

“We go to catch them as soon as farmers call us to inform us about crocodiles.”

Crocodile catching was apparently easier at night as their eyes shone red in the dark.

Homes on the farm and surrounding area had been evacuated and possessions carried out as water flooded the region.

Langman told how he went to rescue friends in a flooded house in the area by boat on Sunday.

“You want to get them but you wonder the whole time if youll make it there. When we reached them, the crocodiles were swimming around them. Praise the Lord, they were all alive.”

Thursday, 24 January, 2013 at 10:59 (10:59 AM) UTC RSOE

This, from telegraph.co.uk:

Crocodile farm issues helpful tips for residents as search continues for 7,500 escaped reptiles

Owners of a South African crocodile farm have issued a series of helpful tips to local residents on how to deal with the thousands of crocodiles that escaped in heavy rains and flooding and are now roaming the area.

The search continues for nearly half of the 15,000 crocodiles still on the loose after the owners of Rakwena Crocodile Farm, on the Limpopo River in northern South Africa, were forced to open their gates to prevent a storm surge earlier this week.

Zane Langman, whose in-laws own the farm, advised neighbouring residents that under no circumstances should they attempt to capture a crocodile by its tail.

“The animal will turn around and bite you,” he warned.

Some recaptured crocodiles back in the Rakwena Crocodile Farm (AP)

It would also be unwise to attempt to feed the beasts, he said.

Instead, he said residents should steer clear of wandering crocodiles, which have now spread far and wide, with one spotted on the rugby pitch of a school 75 miles away.

If one did come across a crocodile, Mr Langman told the Afrikaans-language Beeld newspaper, the best thing to do was to try to barricade it, and keep it in the shade.

Search teams are working flat-out to catch the crocodiles, though it is easier to find them at night because their eyes glow red under the light of a torch.

“There used to be only a few crocodiles in the Limpopo River,” Mr Langman, the son-in-law of Johan Boshoff who owns Rakwena, said earlier. “Now there are a lot.”

The surrounding South African province of Limpopo has been hit by serious floods, which have killed 10 people and left many more homeless. In the nearby Kruger National Park, nearly 100 tourists and staff were evacuated after swollen rivers deluged camps and roads.

The floods have also ravaged neighbouring Mozambique, where tens of thousands of people were being evacuated from their homes.” – telegraph.co.uk

More about crocodiles: http://en.wikipedia.org/wiki/Crocodile

Afrikaans:

Suid-Afrika: 15.000 krokodille ontsnapping van Rakwena krokodilplaas naby Pontdrif, nabygele huise ontruim – 240.113 1120z
24 Januarie 2013 deur Goaty se Nuus

Sowat 15 000 krokodille van die Rakwena krokodilplaas naby Pontdrif ontsnap na die Limpopo-rivier in vloed afgekom op Sondag aand.

(Foto: thenews.com.pk)

Zane Langman, die seun-in-wet van die krokodil plaas se eienaar, het gesê ‘n paar duisend was herower in die digte bos langs die rivier, maar meer as die helfte steeds vermis, berig Beeld.

Hulle is gedwing om die krokodilplaas se hekke oop te maak, uit vrees dat die krag van die water mure sou vermorsel.

“Daar was net ‘n paar krokodille in die Limpoporivier. Nou is daar ‘n baie, “sê Langman.

“Ons gaan om dit so gou as boere bel ons om ons in te lig oor die krokodille vang.”

Krokodil te vang was blykbaar makliker in die nag as hulle o blink rooi in die donker.

Huise op die plaas en die omliggende gebied ontruim en besittings uitgevoer as die water oorstroom die streek.

Langman vertel hoe hy vriende te red in ‘n oorstroomde huis in die gebied met ‘n boot op Sondag.

“Jy wil om hulle te kry, maar jy wonder die hele tyd as jy dit daar. Wanneer ons hulle bereik, is die krokodille swem rondom hulle. Loof die Here, hulle was almal in die lewe. ”

Donderdag, Januarie 24, 2013 om 10:59 (10:59) UTC RSOE

Dit, uit telegraph.co.uk:
Krokodilplaas nuttige wenke vir die inwoners as die soektog gaan voort vir 7500 ontsnap reptiele
Eienaars van ‘n Suid-Afrikaanse krokodilplaas uitgereik ‘n reeks van nuttige wenke aan plaaslike inwoners oor hoe om te gaan met die duisende van krokodille wat in swaar ren en oorstromings ontsnap en is nou roaming die gebied.

Die soektog gaan voort vir byna die helfte van die 15.000 krokodille steeds op die los nadat die eienaars van Rakwena krokodilplaas op die Limpopo-rivier in die noorde van Suid-Afrika, is gedwing om hul hekke oop te maak ‘n stormvloed te voorkom vroer hierdie week.

Zane Langman, wie se in-wette die eienaar van die plaas, aangeraai naburige inwoners wat onder geen omstandighede moet hulle probeer om ‘n krokodil te vang deur sy stert.

“Die dier sal omdraai en julle byt,” het hy gewaarsku.

Sommige herower krokodille terug in die Rakwena krokodilplaas (AP)

Dit is ook sou onwys wees om te probeer om die diere te voed, het hy gesê.
Verwante Artikels

15.000 krokodille ontsnap uit die Suid-Afrikaanse plaas

24 Januarie 2013

In plaas daarvan, het hy gesê inwoners moet wegbly van die dwaal van krokodille, wat nou ver en wyd versprei, met een raakgesien op die rugby toonhoogte van ‘n skool 75 myl weg.

As ‘n mens gekom het oor ‘n krokodil, mnr Langman aan die Afrikaanstalige Beeld koerant gesê die beste ding om te doen, was om te probeer om dit te versper, en hou dit in die skaduwee.

Soek spanne is besig om plat-out om die krokodille te vang, maar dit is makliker om hulle te vind in die nag want hulle o gloei rooi onder die lig van ‘n fakkel.

“Daar was net ‘n paar krokodille in die Limpopo-rivier,” het mnr Langman, die seun-in-wet van Johan Boshoff wat Rakwena besit, gesê. “Nou is daar ‘n baie.”

Die omliggende Suid-Afrikaanse provinsie Limpopo is getref deur ernstige vloede, wat 10 mense gedood en het baie meer haweloos. In die nabygele Kruger Nasionale Park, is byna 100 toeriste en personeel ontruim nadat geswelde riviere oorstroom kampe en paaie.

Die vloede het ook verwoes naburige Mosambiek, waar tien duisende van mense uit hul huise ontruim word “- telegraph.co.uk

Meer oor krokodille: http://en.wikipedia.org/wiki/Crocodile